CROSS Zlín a.s.

Laboratorní informační a řídící systémy (LIMS)
Softwarové služby pro analytické laboratoře

LABSYSTÉM verze 6 CLIENT SERVER

je laboratorní řídící a informační systém, LIMS ,určený pro střední a větší analytické laboratoře nejrůznějšího zaměření (vodohospodářské, hygienické, farmaceutické, zemědělské, technologické aj.), řešící komplexně veškeré odborné a administrativní potřeby laboratoře z pohledu jejího provozu a interní kontroly kvality práce.

Technickou podmínkou funkce programového systému je databázový server ORACLE verze 7.3 a vyšší nebo Microsoft SQL server.

Minimální konfigurace pracoviště je počítač Pentium, RAM min 16 MB, vhodněji 32MB a výše, s prostředím MS Windows NT nebo Windows 95/98/2000.

Program verze CLIENT SERVER dává uživateli možnosti ještě větší než verze , navíc je díky své databázové filosofii zabezpečena výrazněji proti poškození a zneužití.

Některé možnosti :
 • volba a definice hlavičkových údajů popisujících vzorek nebo zakázku , určení struktury číselníků (stromová struktura s libovolným počtem úrovní), vnitřní struktura položky s možností uložení velkého množství údajů dostupných a použitelných např. pro tisky, exporty atd.
 • uživatelská deklaraci formulářů (uspořádání položek na displeji) pro registraci, vkládání nebo prohlídku dat … snadná komunikace, přizpůsobení požadavkům a zvyklostem obsluhy
 • výkonný generátor tiskových sestav, který umožňuje tisk protokolů, atestů, pracovních listů, štítků atd. s využitím možností MS Windows (znakové fonty, čárová grafika, včlenění obrázků – logo, tabulky, grafy atd.)
 • evidenci veškerých informací o vzorku (v rozsahu definovaném uživatelem a požadavky GLP), o provedených analytických zkouškách a historii dat
 • řízení chodu laboratoře s využitím
  • tisku pracovního protokolu o zkoušce, příp. tisku štítků, průvodek atd.
  • přidělování práce jednotlivým oddělením nebo pracovníkům, automatizované vytváření analytických várek
  • aktuální informace o rozpracovanosti
  • individuálního přístupu k zápisu dat i k jiným operacím a činnostem nad databází (systém hesel a práv)
  • vícestupňového systému schvalování (zejména pro technologické laboratoře)
 • kontrolu jakosti práce laboratoře pomocí rozsáhlého QC aparátu
  • automatické sestavování analytických várek (pracovních listů) s aparátem pro zařazování slepých pokusů, kontrolních a duplicitn9ch vzorků
  • okamžité hodnocení výsledků (Shewartovy regulační diagramy, grafické zobrazení, statistické kontroly normality a dalších znaků, kontrola nejistot měření, referenčních hodnot)
  • možnost vstupu experimentálních dat, výpočty při zápisu výsledků
 • archivaci a správu tiskových výstupů
 • statistiku nad výsledky, výběry vzorků dle variabilních kritérií, přehledy počtů provedených stanovení (ve vazbě na ceníky
 • kalkulaci ceny za provedené vyšetření, tisk dodacího listu, resp. faktury, archivace výstupů, možnost přehledů po zákaznících a obdobích (program není účetním programem
 • výstupy dat pro zpracování grafickými a statistickými programy (přímý přenos do Excelu resp. export ve formátu DBF, TXT atd.
 • evidence přístrojů, standardů s plány metrologických kontrol, dokumentační systém k SOP, typům vzorků, normám atd
 • evidence skladová s napojením na snímače čarového kódu
 • Programový systém splňuje požadavky na akreditaci vyžadované ČIA a ASLAB.